پاسخ سیف به رئیس دیوان محاسبات:اظهارات شما در باره حکم انفصال من هم ناقص است،هم غلط

با ما به روز باشید ...